Jaarlijks verlof tot 26 augustus. Bestellingen mogelijk na 26/08.
Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemene voorwaarden
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten aangegaan met DMTBEAUTY BV. Deze vennootschap is ingeschreven bij de Kamer van koophandel onder nummer 0701632870. Aan een verwijzing door koper naar eigen of andere algemene voorwaarden komt geen werking toe, tenzij de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk door DMTBEAUTY BV. is aanvaard. 
1.2 Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over 'koper' wordt bedoeld de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die blijkens de opdrachtbevestiging aan DMTBEAUTY BV. opdracht verleent tot het leveren van desbetreffende producten. 

Artikel 2. Aanbod assortiment
2.1 Alle aanbiedingen, via haar webshops uitgebracht door DMTBEAUTY BV., kunnen slechts worden aangemerkt als een vrijblijvende uitnodiging om een bestelling te plaatsen. 
2.2 DMTBEAUTY B.V. geeft op haar website een zo volledig mogelijke omschrijving van de aangeboden artikelen. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door koper mogelijk te maken. Als DMTBEAUTY B.V. daarbij gebruik maakt van afbeeldingen, dan vormen deze een waarheidsgetrouwe weergave van de artikelen. Kennelijke vergissingen of fouten alsmede geringe afwijkingen van de geleverde artikelen ten opzichte van de weergegeven aanbiedingen binden DMTBEAUTY B.V. niet en geven koper geen aanspraak op ontbinding en/of schadevergoeding. Mocht er sprake zijn van een beperkte geldigheidsduur van een aanbieding dan zal dit uitdrukkelijk worden vermeld. 
2.3 Een koopovereenkomst komt eerst tot stand nadat koper via de website een bestelling heeft geplaatst en DMTBEAUTY B.V. deze bestelling uitdrukkelijk heeft aanvaard. Deze aanvaarding geschiedt middels het (automatisch) verzenden van een elektronische opdrachtbevestiging naar het door koper opgegeven e-mailadres. 

Artikel 3: Levering en verzending
3.1 De door koper bestelde artikelen worden zo spoedig mogelijk (streeftermijn binnen 7 werkdagen) doch uiterlijk binnen 30 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst door of namens DMTBEAUTY B.V. bij koper afgeleverd. Wordt deze termijn overschreden dan heeft koper het recht de overeenkomst per e-mail of schriftelijk te ontbinden. Reeds verrichte betalingen worden alsdan binnen 30 dagen na ontbinding door DMTBEAUTY B.V. aan koper gerestitueerd. 
3.2 Aflevering vindt plaats op het door koper opgegeven adres. Na aflevering op dit adres gaat het risico over op koper en is DMTBEAUTY B.V. niet langer aansprakelijk voor vermissing, beschadiging en andere schadeoorzaken. Is koper inmiddels verhuisd of is het adres anderszins niet correct dan komt dit voor risico van koper en komen de eventuele extra afleverkosten voor diens rekening. 
3.3 Verzendkosten zijn voor de koper en deze verzendkosten worden niet terug vergoed bij retourneren. Dit zijn kosten voor de verzenders (Bpost, DHL, PostNL). Indien er een aankoopbedrag van boven de €30 wordt betaald, worden er geen verzendkosten aangerekend en zijn de verzendkosten voor het retourneren van de verkoper Dmtbeauty.

Artikel 4. Bedenktijd koper
4.1 Koper heeft het recht om de gesloten koopovereenkomst binnen een termijn van 14 werkdagen na ontvangst van de bestelde artikelen te herroepen. Deze herroeping dient uitdrukkelijk plaats te vinden per e-mail en/of schriftelijk. 
4.2 In geval van herroeping dient koper de ontvangen artikelen op eigen kosten retour te zenden en wel binnen 14 dagen nadat hij of zij de herroeping aan DMTBEAUTY B.V. heeft kenbaar gemaakt. 
4.3 Het herroepingsrecht geldt enkel en alleen in geval de geleverde artikelen ongebruikt en onbeschadigd zijn gebleven.
4.4 DMTBEAUTY B.V. vergoedt alle betalingen van de koper, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de koper hem de herroeping meldt. Tenzij DMTBEAUTY B.V. aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de koper aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. 
4.5 Als de koper heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft DMTBEAUTY B.V. de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. 

Artikel 5. Prijzen
5.1 Koper is voor de levering van de bestelde artikelen de in de opdrachtbevestiging opgenomen prijs verschuldigd. 
5.2 Alle door DMTBEAUTY B.V. genoemde prijzen zijn in euro's, exclusief omzetbelasting (btw), tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Achter elke genoemde prijs staat de prijs (tussen haakjes) inclusief omzetbelasting, zowel op de overzichtspagina als de productdetailpagina. 
5.3 De kosten voor aflevering zijn niet in de prijs inbegrepen. Deze kosten worden afzonderlijk opgegeven. 

Artikel 6. Betaling
6.1 De door DMTBEAUTY B.V. geleverde artikelen dienen te worden betaald binnen 14 dagen na aflevering. Koper zal door DMTBEAUTY B.V. vooraf worden geïnformeerd over de mogelijke wijzen van betaling. 
6.2 DMTBEAUTY B.V. is gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van koper te verlangen. In geval vooruitbetaling wordt verlangd hebben particulieren te allen tijde het recht ervoor te kiezen om (ten hoogste) de helft van het factuurbedrag te betalen bij aflevering. 
6.3 Na het verstrijken van de onder 6.1 genoemde betalingstermijn verkeert de koper van rechtswege in verzuim en is hij of zij over de opeisbare vordering wettelijke handelsrente (professionele kopers) of de wettelijke rente (particulieren) verschuldigd. 
6.4 In het onder 6.3 genoemde geval komen eventuele kosten van invordering (buitengerechtelijke kosten) voor rekening van koper. Deze kosten worden forfaitair gesteld op 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 50,-.
6.5 De persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens die DMTBEAUTY B.V. in het kader van de bedrijfsvoering verwerkt, worden (mede) door haar dan wel door derden aan wie de vorderingen gecedeerd (overgedragen) worden gebruikt voor of bij: 

a) risicoanalyses
b) de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden

Artikel 7. Reclames en klachten
7.1 Bij zichtbare gebreken moet koper terstond doch uiterlijk binnen 8 werkdagen nadat de bestelde artikelen zijn afgeleverd per e-mail of schriftelijk reclameren, waarna de klacht met bekwame spoed door DMTBEAUTY B.V. in behandeling zal worden genomen. 
7.2 Bij onzichtbare gebreken dient op dezelfde wijze te worden gereclameerd binnen 8 werkdagen nadat koper het gebrek heeft ontdekt danwel redelijkerwijs had kunnen ontdekken, doch in ieder geval uiterlijk binnen 6 maanden na aflevering door DMTBEAUTY B.V.
7.3 Na verloop van gemelde termijnen worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft koper zijn of haar rechten terzake verwerkt.
7.4 Koper is in geen geval gerechtigd om de betaling van openstaande facturen op te schorten en/of over te gaan tot verrekening vanwege gebreken en/of andere klachten met betrekking tot de door DMTBEAUTY B.V. geleverde artikelen. 

Artikel 8. Garantie
8.1 Op de door DMTBEAUTY B.V. geleverde artikelen is uitsluitend een expliciete garantie van toepassing, indien en voor zover deze wordt gegeven door de producent van de geleverde artikelen. 
8.2 De eventuele garantie is niet van toepassing, indien de geleverde artikelen zijn beschadigd of anderszins niet (meer) voldoen aan de in redelijk daaraan te stellen eisen als een gevolg van onoordeelkundig gebruik danwel opzet of grove schuld aan de zijde van koper. Ook in geval er slechts sprake is van normale slijtage kan geen beroep worden gedaan op de garantiebepaling. 

Artikel 9. Aansprakelijkheid, exoneratie en vrijwaring derde
9.1 DMTBEAUTY B.V. is slechts aansprakelijk voor de als een rechtstreeks gevolg van een aan haar toe te rekenen tekortkoming door koper geleden of te lijden schade. In alle gevallen is de schade beperkt tot ten hoogste de opdrachtsom van het factuurbedrag, tenzij er aan haar zijde sprake is van opzet of grove schuld. 
9.2 DMTBEAUTY B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals bedrijfsschade (stagnatie, stillegging productie), winstderving, etc. Ook is zij nimmer aansprakelijk voor daden of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden of andere willekeurige derden. 
9.3 DMTBEAUTY B.V. is in geen geval aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door het niet deugdelijk functioneren van door haar bij de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, evenals voor schade veroorzaakt door computervirussen en het onderscheppen van datatransmissies van e-mail verkeer. 

Artikel 10. Overmacht
10.1 Indien DMTBEAUTY B.V. niet in staat is aan één of meerdere verplichtingen uit de koopovereenkomst te voldoen tengevolge van feiten of omstandigheden die buiten haar macht zijn gelegen, is zij ter zake de uitvoering van deze overeenkomst, afgezien van hetgeen hiervoor is bepaald, niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de zijde van koper en zijn beide partijen gerechtigd om de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk (schriftelijk) te ontbinden. 
10.2 Onder genoemde feiten en omstandigheden zijn, naast bijv. vertragingen bij derden/ toeleveranciers, machinebreuk, stroomstoringen, stakingen, brand en natuurrampen, ook begrepen wettelijke en andere overheidsmaatregelen die aan nakoming in de weg staan. 

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud
11.1 De door DMTBEAUTY B.V. geleverde artikelen blijven haar eigendom, zo lang koper al het door hem of haar aan DMTBEAUTY B.V. verschuldigde - rente en kosten alsmede betalingen vanuit eerdere transacties daaronder begrepen - niet heeft voldaan. 
11.2 Indien koper in gebreke is met de nakoming van zijn of haar verplichtingen is DMTBEAUTY B.V. te allen tijde gerechtigd om de door haar geleverde artikelen terug te halen. Koper is alsdan verplicht om hieraan zijn of haar volledige medewerking te verlenen. 

Artikel 13. Persoonsgegeven
13.1 De door koper verstrekte persoonsgegevens zullen door DMTBEAUTY B.V. worden verwerkt en opgenomen in een bestand. Zij zal zich bij de verwerking en het gebruik van deze gegevens houden aan de geldende privacy wetgeving en een eventueel door haar opgestelde privacy verklaring. 

Artikel 14. Bevoegde rechter en toepasselijk recht
14.1 Alle geschillen voortvloeiende uit de met DMTBEAUTY B.V. gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden beslecht door de absoluut bevoegde rechter in het rechtsgebied waar zij is gevestigd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zullen overeenkomen. 
14.2 Op alle overeenkomsten met DMTBEAUTY B.V. is Belgische recht van toepassing.